Manažérstvo kvality

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť EDEMI, s.r.o. Rešica má zavedený systém manažérstva kvality (SMK) podľa medzinárodného štandardu ISO 9001 : 2008 / EN ISO 9001 : 2008, ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia, spol. s r.o.. Certifikácia je pre uskutočňovanie stavieb a ich zmien a nákladnú, špeciálnu prepravu a osobnú prepravu.

Politika kvality

Spoločnosť zavedenie systému manažérstva kvality a jeho trvalé udržiavanie reprezentuje nasledovným znením POLITIKY KVALITY

1. Zavedením systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000 a jeho prezentáciou dosiahneme zvýšenie informovanosti našich obchodných partnerov o kvalitnom poskytovaní služieb našou spoločnosťou.
2. Zameriame sa na zvýšenie spokojnosti našich zákazníkov.
3. Výberom kvalitných dodávateľov zabezpečíme kvalitné služby.
4. Správnym plánovaním zdrojov na realizáciu poskytovaných služieb v oblasti prepravy a stavebnej činnosti zvýšime konkurencieschopnosť v našom trhovom prostredí.
5. Pri realizovaní zákaziek zabezpečíme a budeme udržiavať vysokú úroveň kvalifikácie zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany proti požiarom.
6. Zavedený systém manažérstva kvality budeme trvalo zlepšovať prostredníctvom preskúmania, interných auditov a následne nápravných a preventívnych činností.

ISO 9001 : 2008

Certifikát uskutočňovania stavieb a ich zmien. Nákladná a špeciálna preprava

ISO 9001: 2008

Realisation of building and building madification. Heavy and special transport.

Zaujala váš naša spoločnosť?

V prípade otázok realizácie projektov alebo spolupráce nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poskytneme ďalšie informácie